Privaatsus ja isikuandmete kaitse

ISIKUANDMETE KAITSE

Teie andmete kaitstus on meile oluline. Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikud meie klientide poolt esitatud tellimuste täitmiseks. Me ei edasta Teie andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.

Klientide isikuandmeid kogutakse kliendiregistrisse erinevate teenuste pakkumise käigus. Käesolevas privaatsuspoliitikas on selgitatud, milliseid andmeid kogutakse ja milleks neid kasutatakse (Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus(2016/679) artikkel 30)

Uuendatud 03.05.2018

1. Töötleja

Nimi
Indoor Group AS/ Sotka

Kontaktandmed
Peterburi tee 50c
11415 Tallinn, Eesti Vabariik

2. Registreerimisküsimuste eest vastutav kontakt


Tel. 6805570
info@indoorgroup.ee

 

3. Registri nimi

Indoor Group AS / Sotka kliendiregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmete töötlemine on jagatud kolmeks valdkonnaks:

 1. E-poe kliendiregistrit kasutatakse kliendisuhte haldamiseks ning pakkumiste, tellimuste ja klientidega kontakti hoidmise jaoks. Lisaks sellele võib andmeid kliendi nõusolekul kasutada või edastada elektrooniliseks või muul viisil suunatud turunduseks.
 2. Tellimuste registrit kasutatakse pakkumuste, tellimuste, tarnete ning nendega seotud kliendisuhtluse jaoks. Andmed võivad olla e-poest tarneks edastatud või klient võib olla need kaupluses andnud.
 3. Turundusregister tähendab e-poe ja teenuste osutamiseks antud kliendiandmeid või kliendi kaupluses turunduse eesmärgil antud andmeid, mida võib kasutada
 • lisaks Sotka ja kontserni Indoor enda turundusele otsereklaami eesmärkidel ja kliendirahulolu küsitlustes, kui klient ei ole sellist andmete edastamist eraldi keelanud
 • Isikuandmeid võib ka kasutada Asko teenuste haldamises ja arendamises   
 • 4.  Indoor Group AS on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

5. Registrite andmesisu

E-poe kliendiregister:

 • Andmesubjekti nimi, aadress, e-postiaadress ja telefoninumber kontakti võtmiseks
 • Kasutajaandmed, sisse logimise ajalugu, kaasa arvatud IP-aadress, salvestatud ostukorv ja ostuajalugu

Tellimuste register:

 • Andmesubjekti nimi, aadress, e-postiaadress ja telefoninumber kontakti võtmiseks
 • Pakkumus, müügitellimus ja tarneandmed
 • Võimalik e-poe tellimuse number

Turundusregister:

 • Andmesubjekti e-postiaadress
 • Nõusolek elektrooniliseks turunduseks

6. Nõuetekohased andmeallikad

E-poe kliendiandmed saadakse registreerimisvormidelt ning teistest teatistest, mille andmesubjekt on töötlejale esitanud.

Pakkumus-, tellimus-, tarne- ja kaupluse ostuandmed tekivad e-poe ja kaupluste süsteemides.

Turundusregistri nime- ja aadressiandmeid ei uuendata. Lisaks Turundusregistri andmetele saadakse lisa andmeid ka sotsiaalmeediast näiteks Facebook ja Instagram. Elektroonilise otseturunduse (nt e-post, tekstisõnumid) edastamiseks küsitakse kliendilt isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt eraldi nõusolekut.

7. Nõuetekohane andmete edastamine

Tellimuse- ja tarneandmeid vahendatakse tarnete jaoks ladustamis-, logistika- ja transpordipartneritele. Tellimustoote puhul vahendatakse andmeid ka kaubatarnijatele. Andmeid võib ka edastada väljaspool EL ja EMP, jäädes alati isikuandmete seaduse piiridesse.

Isikuandmeid edastatakse ka sama kontserni otseturunduse eesmärgil, kui klient ei ole sellist kasutamist eraldi keelanud.

8. Andmete säilitamine ja kustutamine

E-poe kliendiregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda.

Pakkumust säilitatakse nädala jooksul peale pakkumuse kehtivusaja lõppu, selle aja möödumisel andmed kustutatakse. Tellimuse ja tarne andmed on raamatupidamiseks vajalikud andmed ning neid säilitatakse raamatupidamisseadusest tulenevalt kuus aastat pärast jooksva aruandeperioodi lõppu. Pärast selle ajavahemiku möödumist andmed kustutatakse.

Turundusregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda või kuni kehtib kliendi antud nõusolek turunduseks.

9. Registrite kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid sisaldavate süsteemide kasutamiseks ja andmete käitlemiseks on õigus neil töötajatel, kelle tööülesanded neid tegevusi ette näevad. Igal kasutajal on isiklik kasutajatunnus ja parool. Kasutusõigused on piiratud kasutajatasandite ja isiklike kasutusõiguste alusel ainult töötaja tööülesannete või kasutajarolli tõttu vajalike andmete töötlemisega. Isikuandmeid töötlevatele töötajatele kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Andmesüsteemid ja andmesideks kasutatud aparatuur paiknevad suletud ruumides. Avariiolukordade puhuks on andmed varundatud nõuetekohase kopeerimise teel. Süsteemid on kaitstud tulemüüriga võimalike väljastpoolt tulevate kontaktivõttude eest.

Andmeid edastatakse andmekaitsemääruse ja isikuandmete seaduse alusel ainult tuvastatud klientidele nende enda kohta esitatud taotluse või ametiasutuse teavitamise kohustuse alusel.

10. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on andmekaitsemääruse alusel õigus muuhulgas

 • kontrollida oma andmeid
 • nõuda valede või puudulike andmete korrigeerimist
 • nõuda andmete kustutamist, kui seadusest tulenev põhjendus seda ei takista
 • keelata ja piirata oma andmete töötlemist (näiteks turunduse eesmärgil)
 • saada oma andmed enda kasutusse elektrooniliselt loetavas vormis.

Andmekaitset puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikult klienditeenindusele, kasutades e-postiaadressi e-pood@sotka.ee.